Privacy Statement ScootmobielClub Veenendaal

ScootmobielClub Veenendaal verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant
informeren. In dit Privacy Statement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van
persoonsgegevens door ScootmobielClub Veenendaal.

Wat zijn persoonsgegevens?
Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze
gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres.
Maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben,
moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.
De gegevens van bedrijven (o.a. sponsoren en begunstigers) worden op dezelfde manier behandeld als
persoonsgegevens.

Beeldmateriaal: Foto's en Video's.
Tijdens evenementen, o.a. toertochten, uitgaansdag, kerstmaaltijd worden foto's, video's gemaakt. Deze worden
gepubliceerd in de media, zoals kranten en de Facebook-pagina van ScootmobielClub Veenendaal. Met uitzondering
van een enkele voornaam worden geen andere persoonsgegevens daarbij gepubliceerd.
Onze Facebook-pagina heeft een openbaar profiel.
Voor het Smoelenboek wordt een portretfoto gemaakt met naam vermelding.

Toestemming gebruik beeldmateriaal
Er is een formulier "Toestemming gebruik beeldmateriaal" waarin je kunt aangeven dat je wel of geen toestemming
geeft om beeldmateriaal waar je op voorkomt te gebruiken voor publicatie als hiervoor omschreven.

Van wie verwerkt ScootmobielClub Veenendaal persoonsgegevens?
ScootmobielClub Veenendaal verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben,
willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:
Leden, Vrijwilligers en Donateurs van de ScootmobielClub Veenendaal
Mensen die interesse tonen in een lidmaatschap bij ScootmobielClub Veenendaal of ooit een lidmaatschap
hebben gehad
Mensen die interesse tonen in en/of willen gebruik maken van lessen Rijvaardigheid en Voertuigbeheersing
Mensen die interesse tonen om vrijwilliger te zijn bij ScootmobielClub Veenendaal of ooit vrijwilliger zijn geweest
Mensen die interesse tonen in een donateurschap bij ScootmobielClub Veenendaal of ooit een donateurschap
hebben gehad
Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben
gehad

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
Het Secretariaat van ScootmobielClub Veenendaal verwerkt persoonsgegevens in een Excel databestand.

Waarvoor verwerkt ScootmobielClub Veenendaal persoonsgegevens?
Als je lid wilt worden van ScootmobielClub Veenendaal of aan de slag wilt gaan als vrijwilliger of een andere relatie met
ons aan wilt gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van je gegevens kunnen we je op de juiste wijze
inschrijven als Lid, Vrijwilliger, Donateur, Sponsor of Begunstiger.
Als je eenmaal lid of relatie van ScootmobielClub Veenendaal bent, dan willen we je goed van dienst zijn. Wij gebruiken
je naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met je te onderhouden en je te informeren over aan lidmaatschap
gerelateerde zaken, maar ook als je een vraag stelt, verwerken wij je gegevens om je zo goed mogelijk te kunnen
helpen.

Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotiedoeleinden. Bijvoorbeeld om je te informeren over een activiteit
van ScootmobielClub Veenendaal. Wil je niet benaderd worden door een bepaald organisatieonderdeel? Dan kun je dit
aangeven door dit aan het Secretariaat door te geven.
Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve
processen rondom contributie, versturen felicitatiekaart.

Verwerkt ScootmobielClub Veenendaal ook bijzondere persoonsgegevens?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische
gegevens of gegevens betreffende ras.
Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens tenzij wij dat moeten op basis van de wet, met jouw toestemming of
als je dat ons vraagt. In dat laatste geval verwerken wij deze gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor onze
dienstverlening. Je kunt hierbij denken aan een gezondheidsformulier.

ScootmobielClub Veenendaal controleert actief of gegevens die van de wet niet mogen worden opgeslagen, zoals een
BSN-nummer, niet worden geregistreerd.

Hoe gaat ScootmobielClub Veenendaal met mijn persoonsgegevens om?
Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de
vereniging of het doel waarvoor zij zijn verwerkt.

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?
Het secretariaat beheert je persoonsgegevens. Door contact op te nemen met het secretariaat kun je alle gegevens met
betrekking tot jouw lidmaatschap of relatie met ScootmobielClub Veenendaal ontvangen en corrigeren.

Daarnaast kan het Dagelijks Bestuur je gegevens inzien, (tenzij je aangegeven hebt dat deze gegevens geheim zijn).
Dat kan handig zijn, voor het maken van onderlinge afspraken.

Binnen de ScootmobielClub Veenendaal kunnen je persoonsgegevens ook worden geraadpleegd door de persoon die
hier gelet op zijn functie toegang moet hebben. (bijvoorbeeld: Verzending felicitatiekaarten, bloemstuk).

Uitwisseling van persoonsgegevens binnen ScootmobielClub Veenendaal
Willen wij gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren? Dan kunnen  wij 
dat  alleen  wanneer  er  tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat. Bijvoorbeeld als je je inschrijft voor een
evenement en daarvoor contactgegevens direct uit de ledenadministratie worden opgehaald. ScootmobielClub
Veenendaal kan en mag geen gegevens uitwisselen met externe partijen.

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?
Gegevens gerelateerd aan je lidmaatschap worden in beperkte vorm na uitschrijving bewaard om statistische informatie
zoals ledenaantallen over de jaren heen, juist te kunnen blijven genereren. Daarnaast is het met deze informatie
mogelijk oud-leden te informeren over bijvoorbeeld een reünie. Voor het bewaren van deze gegevens gelden de
wettelijk bepaalde voorschriften.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is ScootmobielClub Veenendaal gebonden aan de daarvoor geldende wet- en
regelgeving.

Kan ik zien welke gegevens ScootmobielClub Veenendaal van mij verwerkt?
Door contact op te nemen met het secretariaat kun je je gegevens met betrekking tot jouw lidmaatschapsregistratie of
relatie met ScootmobielClub Veenendaal ontvangen en corrigeren.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?
Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door ScootmobielClub Veenendaal kun je terecht bij
het Secretariaat.
Natuurlijk kun je ook altijd contact opnemen met ScootmobielClub Veenendaal via:
email SCVinfo@scootmobielclubveenendaal.nl of telefonisch 0612 429 300

Afmelden van berichten
De ScootmobielClub Veenendaal kan je serviceberichten sturen. Denk hierbij aan een bevestiging van je inschrijving
voor een activiteit of een betalingsbevestiging. Het is niet mogelijk om je voor deze serviceberichten uit te schrijven.
ScootmobielClub Veenendaal beschouwt deze als noodzakelijk voor een goede gebruikerservaring.
Wil je buiten de serviceberichten geen andere berichten ontvangen geef dit dan door aan het secretariaat.

Wijzigingen Privacy Statement
ScootmobielClub Veenendaal behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement.
Wijzigingen zullen tijdig worden bekend gemaakt.
De laatste versie van dit Privacy Statement kun je raadplegen en/of downloaden van de website:
scootmobielclubveenendaal.nl

Voor het gebruik van de Website en de Facebookpagina verdient het aanbeveling om dit Privacy Statement te
raadplegen, zodat je van de wijzigingen op de hoogte bent.

ScootmobielClub Veenendaal
Voor het eerst opgesteld door het Secretariaat in april 2018.
Secretariaat is bereikbaar via onderstaand telefoonnummer en emailadres.
versie januari 2021

 
SCVinfo@scootmobielclubveenendaal.nl
ScootmobielClub Veenendaal

Clublocatie en Oefentuin:
“Scootie’s Home”(Voormalige Ritmeesterfabriek)
Vijftien Morgen 4 - 3901 HA Veenendaal

Bijgewerkt: 14-04--2024    © ScootmobielClub Veenendaal 
Postadres:
Schrijverspark 35 - 3901 PB Veenendaal
Telefoon. (+31) 0612 429 300
e-mail: SCVinfo@scootmobielclubveenendaal.nl
website: scootmobielclubveenendaal.nl
www.facebook.com/ScootmobielclubVndl

Kamer van Koophandel nr.: 30222132 IBAN NL10 INGB 0003 3139 42

Website  mbv WYSIWYG Web Builder 16